وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

MECONIUM STAINING

دفع مدفوع در جنین در نیمه اول حاملگی نیز به صورت فیزیولوژیک دیده میشود  مدفوع در این زمان به رنگ سفید است و مدفوع دفع شده با سیستم تمیز کننده جنینی جذب میشود .بعد از هفته بیستم با اضافه شدن بیلی وردین به مدفوع رنگ ان سبز تیره میشود ،در موارد استرس جنینی سیستم تمیز کننده به هم میخورد و عوارض ناشی از مکونیوم متوجه جنین میشود. از موارد دیسترس جنینی میتوان به نارسایی جفت و یا اثر فشاری بر  بند ناف و هیپوکسی و متابولیک اسیدوز ناشی از ان  اشاره کرد.

در گرافی زیر دفع مدفوع در جنین بیست هفته نشان داده شده است :

یافته های زیر تداعی  کننده وضعیت خطرناک در جنین میباشد :

تغییرات NST مشتمل بر موارد زیر :

1= SINOSOIDAL PATTERN

2=LATE  DECELERATION

3=PROLONGED DECELERATION

4=PERSISTENT VARIABLE DECELERATION

5=LOSS OF VARIABILITY

6=TACHYCARDIA OR BRADYCARDIA

7=ECCESIVE MOLDING OR CAPUT SUCCUDANEUM FORMATION

کاهش ایندکس مایع امنیوتیک

بیوفیزیکال پروفایل غیر طبیعی

یافته کالر داپلر تداعی کننده هیپوکسی و متابولیک اسیدوزیس

سونوگرافی داپلر از  MIDDLE CEREBRAL ARTERY بهترین

 تعیین کننده هیپوکسی و سونوگرافی از DUCTUS VENOSUS

بهترین تعیین کننده هیپرکاپنی و اسیدوزیس میباشد ، البته برای استخراج  عدد صحیح در داپلر سرخرگ سربرال بایست دوازه فاکتور لحاظ شده و

اندازه گیری در هر دو نیم کره و بیشتز از چهار بار با دستگاه  TECH HIGH انجام شود و همچنین باید شش واریانت نرمال دوکتوس ونوزوس باید

تثبیت شود و اندازه گیری و اعداد بدست امده بر اساس ان تنظیم شود ، بدیهی است که این اعداد با دستگاه های کم کیفیت شرکتهای معلوم الحال

قابل استخراج صحیح نبوده و خطرات مهمی متوجه جنین میکند . به عنوان مثال در جنینهای IUGRبرای تثبیت وضعیت جنین بایستی موارد زیر تواما

انجام شود :

1=MULTIPLE MEASURMENT

2=COLOR DOPPLER OF ARTERIAL SYSTEM

3=COLOR DOPPLER OF VENOUS SYSTEM

4=FETAL HEART ECHOCARDIOGRAPHY

5=IUGR SCORING  SCORE1 OR 2 OR 3

6=BIOPHYSICAL PROFILE AND NST

بعد از استخراج اطلاعات لازمه از روش های فوق با روش جدید IUGR SCORING AND MANAGEMENT

 پیش اگهی وضعیت جنین  در اینده  و نوع مداخله درمانی معلوم میشود .لازم به ذکر است که دیده شدن پازتیکل های اکوژنیک

در مایع امنیوتیک  هیچ ارزش تشخیصی از جهت دفع مکونیوم و یا وضعیت جنین ندارد ،