وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی NT و استخوان بینی

سونوگرافی NT و استخوان بینی  :
جنین نرمال در هفته های یازده و دوازده نمای ذیل را دارد و هدف از این نوع سونوگرافی تثبیت بیماریهای متعدد در مقطع زمانی سه ماه اول و دو هفته بعد از ان میباشد   :
 
سونوگرافی استخوان بینی در هر سن حاملگی خصوصا بین هفته های   11-15 انجام میشود:
رویت نشدن این استخوان در جنین به طول بین 4-64mm احتمال سندروم داون را 18برابر میکند .
رویت نشدن این استخوان در جنین به طول بین 64-84mmاحتمال سندروم داون را 44 برابر میکند
هیپوپلازی ویا کوچکی استخوان نازال ( کمتر ا2.5mm متر در بین هفته های 15-20 ) و کمتر بودن اندازه
ان از پرسنتایل 2.5%غیر طبیعی میباشد .در سه ماهه اول : نبود استخوان نازال در 67% بیماران trosomy 18 - -down
 ودر 9%  بیماران turner  دیده میشود .
در سه ماهه دوم : 1.2% جنینهای نرمال هیپولازی و کوچکی استخوانهای نازال دارند ولی بیماران down  در 62% ,
و trisomy 18 در 18%  هیپولازی و کوچکی استخوان بینی دارند . لازم به ذکر است که اسخوان بینی در هر سنی از حاملگی
قابل اندازه گیری میباشد و ارزش تشخیصی دارد ولی به علت همراهی با NT بیشتر در ماه های سه ماهه دوم استفاده میشود .
شکل استخوان بینی و زاویه ان با استخوان پیشانی در تشخیص بسیاری از بیماریها در هر گروه سنی کمک کننده میباشد .
سونوگرافی NT در بین هفته های 11 - 14  انجام میشودو هدف از ان اندازه گیری مایع زیر پوست در ناحیهnگردن جنین
میباشد .در بعضی از بیماریها به علت اشکال در تشکیل سیستم لنفاتیک و یا به علت اشکال در کارکرد قلب
جنین و یا به علت فرار مایع از داخل عروق به فضای بین سلولی در پشت گردن جنین افزایش مقدار مایع در زیر پوست
دیده میشود . همانطور که در گرافی پایین دیده میشود در جنین بیمار نسوج نرم ناحیه گردن زیاد شده است .