وب سایت تخصصی دکتر دلیری

کلینیک تخصصی سونوگرافی های پیشرفته و مراقبت های حاملگی Specialist in Diagnostic Imaging and Pregnancy Care

سونوگرافی در افراد ی که در گروه ریسک بیماریهای سیستم عصبی قرار دارند

در بیمارانی که در گروه ریسک بیماری های عصبی اند موارد زیر باید کنترل شوند :

1 - مغز جنین (قسمت های زیر در مغز باید کنترل شوند) :

 

 1. Biparietal diameter
 2. Occipitofrontal diameter
 3. Head circumference
 4. Cerebellum
 5. Cisterna magna
 6. Nuchal fold
 7. Choroid plexus
 8. Lateral ventricles
 9. Cavum septi pellucidi
 10. Thalami
 11. Falx
 12. Detailed neurosonogram
 13. Corpus callosum
 14. Quadrigeminal plate
 15. Quadrigeminal cistern
 16. Cisterna ambiens
 17. Vermis (sagittal veiw  
 18. Tela choroidea
 19. Site of torcular
 20. Fourth ventricle
 21. Anterior horn
 22. Posterior horn
 23. Third ventricle
 24. Vein of Galen
 25.  Pericallosal artery

 

2- سیستم کانال نخاعی و ستون فقرات :

در این قسمت سالم بودن ستون فقرات و همچنین نخاع و همچنین محل شروع و تمام شدن نخاع و لایه های روی نخاع تا پوست بررسی میشود

 

 

3-سایر مواردی که سبب بالا رفتن آلفا فتو پروتئین در آزمایش خون میشوند به جز نقص سیستم عصبی که در بالا توضیح داده شد بیش از 28 مورد بوده که برخی مربوط به مادر و برخی مربوط به جنین میباشند به عنوان مثال برخی از بیماری های قلبی جنین آزمایش خون غربالگری بیماری های سیستم عصبی را بطور کاذب مثبت نشان میدهند در حالی که سیستم عصبی نرمال است لذا در سونوگرافی علاوه بر سستم عصبی تمامی قسمت دیگر جنین و بعضی از قسمت های مادر مثل کبد نیز باید کنترل شوند .